Access to Benefits. Simplified.

C4Yourself ® là một hệ thống nộp đơn trực tuyến cho phép quý vị nộp đơn xin phúc lợi. Đây là một trang web bảo đảm và mọi thông tin của quý vị sẽ được giữ bí mật và an toàn

Nếu quý vị cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ của mình, hãy gọi cho văn phòng địa phương trong quận của quý vị. Quý vị có quyền yêu cầu hỗ trợ bằng ngôn ngữ của riêng mình. Dịch vụ hỗ trợ này là miễn phí.


Các Quận tham gia C4Yourself tại California

Xem bản đồ và danh sách tất cả các quận tham gia C4Yourself

Nộp đơn xin Phúc lợi

Bắt đầu đơn

My C4Yourself

Nếu quý vị đã tạo một tài khoản C4Yourself thì quý vị có thể đăng nhập bằng cách làm theo các liên kết dưới đây.
Tạo Tài khoản Kiểm tra Tin nhắn
Xem Tài liệu Kiểm tra Phúc lợi
Xem Những Việc Tôi Cần Làm Mở các Đơn đã Lưu

The Mobile App for C4Yourself is here!

You can now access benefit information including EBT balances, upload and view documents, receive notifications, check messages, find an office near you, and more from your phone at any time.Thông báo